Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Sprawozdania finansowe – badanie

Sprawozdania finansowe – badanie

Badanie sprawozdań finansowych to czynność mająca na celu uwiarygodnienie danych dotyczących finansów przedsiębiorstw. Rzetelnie sporządzone sprawozdania finansowe usprawniają działalność firm, przekładają się na realną pomoc w zarządzaniu nimi, a także pomagają innym podmiotom w podjęciu decyzji choćby o współpracy, czy inwestycji w daną działalność gospodarczą.

Biegły rewident bada sprawozdania finansowe. Zakończeniem procesu jest wydanie pisemnej opinii wraz z raportem uzupełniającym. Biuro rachunkowe Golden Kite posiada w swojej ofercie nie tylko sporządzanie sprawozdań finansowych, ale również ich audyt.

Sprawozdania finansowe trafiają w ręce podmiotów decyzyjnych, wspólników, zarządu, ale też np. przedstawicieli banku, w którym firma ma zamiar ubiegać się o pożyczkę. Sprawozdania finansowe muszą być więc wykonane niezwykle skrupulatnie, a informacje w nim zawarte muszą w sposób jasny i wyczerpujący przedstawiać sytuację finansową firmy. Dlatego zarówno sporządzenie samego sprawozdania finansowego, jak i jego audyt, warto zlecić ekspertom.

Badanie sprawozdań finansowych – informacje podstawowe

Sporządzane sprawozdania finansowe, tak jak ich badanie, regulowane są przepisami prawa. Dokumentem stanowiącym podstawowe odniesienie jest tutaj Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. W naszym kraju sprawozdania finansowe należy sporządzać na podstawie tejże właśnie Ustawy, bądź według wytycznych zawartych w Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Obowiązkowo, niezależnie od przyjętego dokumentu odniesienia, sprawozdania trzeba sporządzać w języku polskim oraz w polskiej walucie.

Sprawozdania finansowe -ich celem jest, najogólniej rzecz ujmując, przedstawienie wyniku i sytuacji finansowej działalności gospodarczej. Natomiast celem audytu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie, czy sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z prawem i zasadami rachunkowości i czy rzeczywiście przedstawia w sposób przejrzysty sytuację majątkową przedsiębiorstwa. Biegły rewident przeprowadzający badanie analizuje wszystkie księgi rachunkowe pod kątem poprawności, ewentualnych uchybień, zniekształceń lub pominięć informacji uznawanych za istotne. Rewidowane są wszystkie znaczące dokumentacje, których udostępnienie biegłemu rewidentowi przez przedsiębiorcę jest konieczne.

Myli się ten, kto uważa, że badanie sporządzanych przez firmy sprawozdań finansowych jest wymysłem współczesnych, zaplątanych w „papierologicznej” grze księgowych, prawników, inwestorów, urzędników itd. Na podstawie sprawnie już funkcjonujących teorii i zasad rachunkowości, badanie sprawozdań finansowych w formie odrębnego procesu wkroczyło na arenę biznesu już w XIX wieku.

Roczne sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie sporządzane jest najczęściej pod koniec roku obrotowego przedsiębiorstwa i stanowi najistotniejszy raport z jego działalności. Sprawozdanie finansowe obowiązek sporządzania go nakłada na przedsiębiorców Ustawa o rachunkowości – dotyczy to przede wszystkim firm prowadzących pełną księgowość. Regulowana literą prawa jest też forma i zawartość merytoryczna sprawozdania. Wszystko po to, by w sposób klarowny przedstawiać kondycję finansową danej działalności gospodarczej.

Od kilku lat niektóre mikro podmioty gospodarcze mogą skorzystać z prawa do sporządzania skróconego rocznego sprawozdania finansowego.

Niezwykle ważna jest terminowość składania sprawozdań, ich sporządzania oraz zatwierdzania. Nieterminowe złożenie sprawozdania niesie za sobą konsekwencje prawne – odpowiedzialność ponosi zarówno firma, jak i jej kierownictwo.

Biuro rachunkowe Golden Kite oferuje przedsiębiorcom sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Doświadczenie, kompetencje, zaangażowane zespołu z biura rachunkowego Golden Kite owocuje rzetelnością świadczonych usług, za które biuro bierze pełną odpowiedzialność.

Sprawozdanie finansowe – Bielsko-Biała i okolice

Okres sporządzania sprawozdań finansowych oznacza zwykle dla jednostek gospodarczych stres i nerwy – i to zupełnie niepotrzebnie. Wypełnieniem obowiązku sporządzenia najważniejszego raportu z działalności przedsiębiorstwa może się bowiem zająć zewnętrzny zespół ekspertów z dziedzin rachunkowości – zbiorą oni potrzebne informacje, poddadzą je analizie oraz zestawieniu, w efekcie czego sporządzą sprawozdanie finansowe w imieniu przedsiębiorcy. Ważne, by czynność tą wykonano rzetelnie, skrupulatnie, bezbłędnie i w odpowiednim terminie – to właśnie gwarantuje biuro rachunkowe Golden Kite, które za jakość świadczonych usług – bierze pełną odpowiedzialność.

Sprawozdanie finansowe – kto ma obowiązek ich składania?

Zobowiązane są składać je te podmioty, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Dotyczy to tak spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, niezależenie od formy prawnej jednostki i od tego, czy prowadzenie pełnej księgowości jest na firmę narzucone Ustawą o rachunkowości, czy też przedsiębiorstwo zdecydowało się dobrowolnie na tę formę ewidencji zdarzeń gospodarczych. Sprawozdania finansowe i obowiązek ich wykonania należy do kierownika firmy, który może zlecić zebranie danych i sporządzenie potrzebnych dokumentów np. biurowi rachunkowemu. Rozwiązanie tego typu jest dla przedsiębiorcy optymalne, wygodne i pewne. Jeśli jednak sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez wewnętrzny dział księgowy, do dyspozycji przedsiębiorcy pozostaje również audyt zewnętrzny – rzetelna analiza sprawozdania pod kątem poprawności, zgodności z wymogami Ustawy o rachunkowości, a także obiektywna ocena przejrzystości sprawozdania i stopnia przedstawienia faktycznej sytuacji majątkowej firmy.

Sprawozdanie finansowe – dla kogo audyt finansowy?

Audyt finansowy może zostać zlecony przez każdą firmę. Co niezwykle istotne – jego głównym celem nie jest wyszukiwanie błędów i wytypowanie odpowiedzialnych za nie osób. W audycie, badaniu sprawozdań finansowych należy widzieć narzędzie progresu przedsiębiorstwa, szansę na poprawę jego funkcjonowania. Biegły rewident lub sztab księgowych przeprowadzających analizę i kontrolę dokumentów, jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek opinii, konsultuje potrzebne zmiany i aktywnie uczestniczy w znajdywaniu i opracowaniu rozwiązań dla wykrytych obszarów problemowych.

Tak działa biuro rachunkowe Golden Kite – niezależnie od tego, czy w audyt zaangażowany jest biegły rewident, czy też analiz dokonują eksperci księgowości, cel pozostaje ten sam – rozwój przedsiębiorstwa i usprawnienie jego funkcjonowania.

Sprawozdanie finansowe – części składowe

Każde sprawozdanie finansowe musi zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz uzupełniające informacje dodatkowe.

Bilans stanowi zestawienie aktywów i pasywów posiadanych przez przedsiębiorstwa. Sporządza się je dwukrotnie w ciągu roku obrotowego – na początku okresu sprawozdawczego – to tak zwany bilans otwarcia – oraz na końcu tego okresu – mowa wtedy o bilansie zamknięcia. Bilans obrazuje majątek firmy, jego części składowe i źródła ich finansowania.

Rachunek zysków i strat to kolejny element podstawowy sprawozdania finansowego. Informacje w nim zawarte przedstawiają ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa i ukazują jego wydolność.

Informacje dodatkowe to wszystkie pozostałe dokumenty, które mają w sposób jak najbardziej pełny przedstawić sytuację finansową firmy. Do tego typu dokumentów zalicza się zarówno wprowadzenie do sprawozdania finansowego (zawierające opis przyjętej metodologii i wykaz różnic w porównaniu do ubiegłego roku), jak i dodatkowe objaśnienia.

Ze względu na czynniki takie jak forma prawna przedsiębiorstwa, jego wielkość, średnia liczba zatrudnionych w ciągu roku pracowników, wartość sumy aktywów bilansu – wymagane mogą być inne elementy sprawozdania finansowego, np. rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz inne opcjonalne załączniki do sprawozdania finansowego (sprawozdanie z działalności, uchwały decyzji dotyczących finansów, opinia biegłego rewidenta).

Sprawozdanie finansowe – gdzie są dostępne?

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw posiadających wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępne są w wydziale KRS, właściwym dla danej jednostki gospodarczej, lub poprzez stronę internetową KRS. Innymi możliwościami wglądu do sprawozdań finansowych są np. portale ekonomiczno-prawne, „Monitor Sadowy i Gospodarczy” (udostępniany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz opcja najbardziej bezpośrednia, czyli uzyskane sprawozdania finansowe od podmiotu gospodarczego.

Badanie sprawozdania finansowego – Bielsko-Biała

Badanie sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa oznacza poddanie dokładnym analizom formalnym i merytorycznym wszystkich elementów sprawozdania. To proces żmudny, wymagający czasu i szeregu specjalistycznych kompetencji.

Biuro rachunkowe Golden Kite posiada wszelkie zasoby, by sprawozdania finansowe audytować na najwyższym poziomie. Zespół w procesie badania wykorzystuje niezawodne, sprawdzone metodologie oraz unikatowe doświadczenie, zdobyte przy pracy z trudnymi, złożonymi problematykami. Specjaliści z biura rachunkowego Golden Kite przeprowadzają badanie bilansu na każdym jego etapie.